Untitled design (1).png

Strategisk forankring av FNs Bærekraftsmål

 

Strategisk forankring av bærekraftsmål 10 - Mindre Ulikhet

Overordnet for Bærekraftsmål 10

«For å redusere ulikhet i og mellom land må det finnes en rettferdig fordeling av et lands ressurser. De fattigste og de marginalisert gruppene må gis muligheter og tjenester slik at de kan skape seg bedre levekår.» 


Delmål for Bærekraftsmål 10

«10.2: Innen 2030 sørge for å myndiggjøre alle og fremme deres sosiale, økonomiske og politiske inkludering, uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, rase, etnisitet, nasjonal opprinnelse, religion eller økonomisk eller annen status.»


Indikator

Andel mennesker som lever under fattigdomsgrensa (50% under medianinntekten).

Kjernevirksomhet

Verdiene likeverd og gjensidighet forankrer dette som en del av vår ideologi og kjernevirksomhet. Alle mennesker har lik verdi uansett bakgrunn eller status. All aktivitet skal både verdsette mangfold og redusere ulikheter mellom individ og grupper, økonomisk, sosialt og mentalt. Tiltak som Etter Skoletid, SKOLEFRI, Like god – mat der du bor, Re:Design og Re:Cycling er med på å redusere ulikheter og bygge fellesskap basert på likeverd. (Prosjektnivå/Aktivitetsnivå)
Strategisk forankring av Bærekraftsmål 11 - Bærekraftige byer og lokalsamfunn

Overordnet for Bærekraftsmål 11

«Gjøre byer og lokalsamfunn inkluderende, trygge, robuste og bærekraftige» (fn.no)


Delmål for Bærekraftsmål 11

«11.3: Innen 2030 oppnå en mer inkluderende og bærekraftig urbanisering med mulighet for en integrert og bærekraftig bosettingsplanlegging og -forvaltning som gir medbestemmelse i alle land»


«11.7: Innen 2030 sørge for allmenn tilgang til trygge, inkluderende og lett tilgjengelige grøntområder og offentlige rom, særlig for kvinner, barn og eldre samt personer med nedsatt funksjonsevne»


Indikator

Andel av byer med en direkte deltakelsesstruktur i sivilsamfunnet med urban planlegging og ledelse som opererer jevnlig og demokratisk.

Funksjon og struktur

Gulset bydel har en god fysisk infrastruktur med vei, bolig, handel og natur, men lider under skjevheter i sosioøkonomiske strukturer. Nå er målet å skape «Områdeløft Gulset» for å forebygge, bygge og skape sosial kapital og lokal bærekraft som tåler framtidens utfordringer. Ved å skape samarbeidsstrukturer som «Forum for Nærmiljø», «Inkluderingsforum» og «Bydelsnettverk» og identitetsfaktorer som «Gulsetdagen», «Gulsetfondet», og begrepet «Den varme bydelen» skapes både relasjoner og samarbeid mellom personer og aktører og identitet som former og formes av den enkelte innbygger. Dette målet knyttes til vår struktur og funksjon.


Strategisk forankring av Bærekraftsmål 17 - Samarbeid for å nå målene

Overordnet for Bærekraftsmål 17

«For å lykkes med bærekraftsmålene trengs det nye og sterke partnerskap. Myndigheter, næringslivet og sivilsamfunnet må samarbeide for å oppnå bærekraftig utvikling»


Delmål for Bærekraftsmål 17

«17.17: Stimulere til og fremme velfungerende partnerskap i det offentlige, mellom det offentlige og private og i det sivile samfunn, på grunnlag av partnerskapenes erfaringer og ressursstrategier»


Indikator ikke utviklet, men vi måler den slik

Antall strategiske partnerskap som gir oss finansiell støtte i vårt arbeid med FNs bærekraftsmål

Partnerskap

Gulset Nærmiljøsenter ble etablert som svar på et behov for en samlende aktør i lokalmiljøet på tvers av grupper, interesser og virksomheter, som en del av bydelens stedsutvikling. Våre partnerskap binder sammen det offentlige og næringslivet. Alle våre aktiviteter gjennomføres for og til sivilisamfunnet på Gulset.